I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup a služby ve společnosti V.J.Cars s.r.o. Dr. M. Horákové 1139/131, Liberec 6, IČ 61539325 (dále též jen jako „Prodávající – zhotovitel“).

Nákup probíhá na základě kupní smlouvy / servisní zakázky / uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP).

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte / v rámci nákupu nebo poskytované služby / Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží nebo služby. Kontaktynaleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo
IV. Cena zboží a platba
V. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
VI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
VII. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím a poskytovatelem služeb je společnost:
V.J.Cars s.r.o.
IČ: 61539325
se sídlem Dr. M. Horákové 1139/131, Liberec 6
Kontaktní telefon: 608002200 jednatel spol. Jeníček Vladimír
Email: vjcars@volny.cz

KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo uzavře s námi jak Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí zboží
nebo službu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako
OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do
objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako
spotřebitel.

PODNIKATEL – osoba která uzavírá smlouvu jako podnikatel na IČO

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel.
Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně
má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout
spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Jeli
kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro
ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno pouze „Spotřebitel“).

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává zboží, služby osobně při příjmu vozidel do opravy a tímto uzavírá smlouvu.

IV. Cena zboží a služby – platba

Ceny jsou uvedeny včetně daně s přidané hodnoty a veškerých případných dalších daní, cel a
poplatků. Kupní cenou je cena uvedená na daňovém dokladu Není-li mezi námi výslovně ujednáno
jinak, vůz Vám bude vydat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplnéh
zaplacení kupní ceny zůstává vozidlo v našem vlastnictví.

ZPŮSOB PLATBY. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet.
V hotovosti při osobním odběru.
Kartou.
Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí faktury.
Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě / faktuře /. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy
je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí vozidla / zboží /.

V. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Kupující – spotřebitel dle §2099-§2112 NOZ
Spotřebitel, má možnost uplatnit u zhotovitele vady opravy po dobu 24 měsíců ode dne
převzetí opravené věci
Výjimkou je použití repasovaných / bazarových /dílů při opravě, na tyto ND není záruka.

Kupující – podnikatel dle §2158-§2174 NOZ
Zhotovitel opravy dává ze své vlastní vůle a dle zásad smluvní volnosti objednateli záruku
smluvní v délce 6 měsíců. Zde se rozlišuje záruka na vadný ND nebo samotnou provedenou
opravu.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebené ND / bazarové / na vady
způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II.
VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a
návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, (
spotřebitel ) pokud se výslovně nedohodneme jinak.
O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

VI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás
prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese vjcars@volny.cz
Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tytoorgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel
právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou
uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz


VII. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem